شرکت های غرفه ساز متقاضی صدور کارت شناسایی ایام ساخت و تخریب غرف که برای مدیران و یا کارمندان خود در سامانه پیمانکاران صنعت نمایشگاهی فرم درخواست ارسال نموده اند، جهت دریافت کارت های شناسایی صادره می بایست نماینده خود را به همراه معرفی نامه از سوی شرکت مربوطه، فردا شنبه ۴ مرداد ساعت ۱۱ الی ۱۵ به آدرس نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن ۵ ، طبقه منفی یک، اعزام نمایند.

شایان ذکر با توجه به شرایط موجود و پرهیز از ازدحام، مجموعه کارت های صادره متعلق به هر شرکت تنها به نماینده شرکت مذکور تحویل می گردد و حضور افراد متقاضی به صورت انفرادی پذیرفته نیست.