با توجه ثبت نام بالغ بر هزار نفر از همکاران و پیمانکاران غرفه ساز، جهت دریافت کارت شناسایی از طریق سامانه پیمانکاران، مراحل آماده سازی کارت های مذکور در حال انجام می باشد و به محض اتمام و امکان تحویل کارت ها به متقاضیان مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

ضمنا آن دسته از پیمانکارانی که هنوز نسبت به دریافت تایید ۳ غرفه ساز مبادرت ننموده اند، مسئولیت های ناشی از عدم اتمام مراحل و بالطبع مشکلات ناشی از عدم صدور کارت به عهده ایشان می باشد.