با توجه به مصوبه شورای سیاستگذاری مقابله با کرونا در صنعت نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، تمامی غرفه سازان و نیروهای تحت نظارت ایشان در زمان ساخت و تخریب غرف نمایشگاهی می بایست دارای کارت شناسایی ویژه غرفه سازان باشند.
لذا مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های غرفه ساز و نیز کارمندان و کارکنان ایشان جهت تردد و حضور در سایت نمایشگاه بین‌المللی تهران، می بایست از طریق سامانه پیمانکاران ثبت نام نموده و مشخصات خود را در این سامانه وارد نماید تا نسبت به صدور کارت شناسایی ایشان اقدام گردد.
شایان ذکر است فرصت تکمیل فرم اطلاعات تا ۵ تیرماه سال ۹۹ می باشد.
مدیر عاملان محترم شرکت های عضو انجمن غرفه سازان که برای ایشان از سوی انجمن غرفه سازان کارت هوشمند صادر و تحویل گردیده است، نیازی به ثبت نام نخواهد داشت و تنها کارکنان و نیروهای تحت نظارت ایشان می بایست فرم های مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.

آدرس و لینک سامانه پیمانکاران :
https://esbatpeyman.ir